خبری

صدای جویا در گذشت«قاسم افشار»صدای ماندگار رادیو و تلویزیون را تسلیت می گوید

صدای جویا در گذشت«قاسم افشار»صدای ماندگار رادیو و تلویزیون را تسلیت می گوید

پایگاه خبری صدای جویا در گذشت استاد «قاسم افشار»صدای ماندگار رادیو و تلویزیون را تسلیت می گوید.

Top