آرشیو برچسب: نارضایتی اجتماعی

احساس فقر، خشونت پنهان و نارضایتی اجتماعی

احساس فقر، خشونت پنهان و نارضایتی اجتماعی

تسلیمی طهرانی دکتر جامعه شناسی گفت: احساس فقر و محرومیت نسبی پدیده هایی اجتماعی هستند که امروزه بسیاری از اعضای طبقات متوسط و پایین اجتماعی آن را تجربه می کنند.

Top